O projektu

ROZKOŠ bez RIZIKA (dále R-R) se rozhodla realizovat tento projekt, jelikož se domníváme, že lidé s hendikepem mají právo prožívat svoji sexualitu tak, jako zdraví lidé. Jejich práva na sexualitu však nejsou doposud v ČR dostatečně podporována, tak jak je tomu v zahraničí, např. ve Švýcarsku. Tím dochází k upírání základních lidských práv lidem s hendikepem, není jim předávána zodpovědnost za sexualitu a dodnes existují mýty o sexualitě osob s hendikepem. V ČR je téma intimní asistence velmi tabuizováno. Některé organizace intimní asistentky mají, jiné uvažují o jejich zavedení, ale potřebují pomoci s proškolením a zavedením. Velmi důležité je i otevření diskuze v oblasti etiky.

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Název projektu: Právo na sex aneb Intimní asistence pro potřebné (č. 157) (zkráceno Právo na sex)

Období realizace: 1. 11. 2014 – 31. 12. 2015

Cíle projektu:

Cílem projektu je výměna a přenos zkušeností a dobré praxe od partnerské organizace InSeBe Zürich. Partnerská organizace předá know how organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA v oblasti vzdělávání intimních asistentek/asistentů (sexuality hendikepovaných).

Konkrétní cíle:

 • vytvoření základního systému vzdělávání intimních asistentů/asistentek,
 • proškolení současných či budoucích intimních asistentek/tů a pracovnic/íků pomáhajících profesí partnerskou organizací a expertkou ze Švýcarska na intimní asistenci,
 • rozšíření vhledu do problematiky sexuality osob s hendikepem a celkově otevření tématu intimní asistence jako legitimní potřebě osob s hendikepem,
 • vytvoření etického kodexu intimních asistentů/asistentek,
 • vytvoření sítě či databáze organizací, které společně budou sdílet dilemata spojená s intimní asistencí a obecně s ukotvením profese intimní asistence v systému profesí
 • přiblížit Českou republiku zahraničním zemím, kde je téma sexuality osob s hendikepem na vyšší úrovni.

Cílová skupina:

 • lidé s hendikepem, rodiče osob s hendikepem, úřady a územně samosprávní celky;
 • pracovnice R-R;
 • pracovníci/pracovnice pomáhajících profesí, intimní asistentky/asistenti.

Aktivity projektu

1. Návštěva partnera ve Švýcarsku, předávání know how:

 • Návštěva partnerské organizace ve Švýcarsku – 4 dny.
 • Publikování článků k tématu sexuální asistence.
 • Budou proškoleny pracovnice R-R v koncepci školení intimní asistence ve Švýcarsku.
 • Vznikne podrobný plán projektu a obsahu školení k tématu intimní asistence, koncepce školení pro účely R-R.

2. Workshopy na téma sexuální asistence a její aplikace v ČR:

 • Budou realizovány workshopy na téma intimní asistence a sexualita osob s hendikepem – 3, 15 - 20 osob každý, obsahy workshopů budou zaměřeny na proškolení odborníků/odbornic pracujících s lidmi s hendikepem (intimní asistentky/ti, pedagogové/žky, terapeuti/terapeutky, sociální pracovnice/íci aj. V rámci workshopů bude možné diskutovat svoje zkušenosti s pomocí lidem s hendikepem s lektory/rkami z partnerské organizace.

3. Konference – první konference na téma intimní asistence v ČR:

 • Bude uspořádána konference na téma intimní asistence – 1 den, 50 osob.
 • Dojde také ke zmapování materiálů vytvořených k intimní asistenci, které si mohou účastníci/účastnice mezi sebou předat a inspirovat se.
 • Účastníci/ce obdrží výukové materiály a přeložené prezentace k tématu.
 • Vybrané příspěvky z konference budou publikovány na webu, webu určeném pro intimní asistenci, facebooku a médiích.
 • Vznikne návrh etického kodexu intimní asistence.
 • Budou vydány články k tématu intimní asistence.
 • Reportáž ČT o sexuální asistenci v ČR

 • Nové kurzy R-R k sexuální asistenci

 • Cena publika SozialMarie putuje do R-R